دولت حل بحرانِ خودساخته‌ تامین اجتماعی را بر دوش کارگران نیندازد

دولت حل بحرانِ خودساخته‌ تامین اجتماعی را بر دوش کارگران نیندازد
در نامه مشترک تشکل‌های کارگری و بازنشستگان خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، بر لزوم صیانت از تامین اجتماعی و حفظ حقوق کارگران تاکید شده‌است.

دولت حل بحرانِ خودساخته‌ تامین اجتماعی را بر دوش کارگران نیندازد

در نامه مشترک تشکل‌های کارگری و بازنشستگان خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، بر لزوم صیانت از تامین اجتماعی و حفظ حقوق کارگران تاکید شده‌است.
دولت حل بحرانِ خودساخته‌ تامین اجتماعی را بر دوش کارگران نیندازد