دولت روسیه متهم به نقض حقوق کارگران مهاجر شد

دولت روسیه متهم به نقض حقوق کارگران مهاجر شد
گزارش نهاد حقوق بشری human rights watch حاکی از آن است که کارگران مهاجری که در روند ساخت ورزشگاه‌ها و بناهای تفریحی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در روسیه مشارکت داشته‌اند، معوقات مزدی دارند و به خاطر شرایط طاقت‌فرسای کار آسیب دیده‌اند.

دولت روسیه متهم به نقض حقوق کارگران مهاجر شد

گزارش نهاد حقوق بشری human rights watch حاکی از آن است که کارگران مهاجری که در روند ساخت ورزشگاه‌ها و بناهای تفریحی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در روسیه مشارکت داشته‌اند، معوقات مزدی دارند و به خاطر شرایط طاقت‌فرسای کار آسیب دیده‌اند.
دولت روسیه متهم به نقض حقوق کارگران مهاجر شد