دو نفر از اهالی روستای «منیدر» سبزوار در ریزش قنات مدفون شدند

دو نفر از اهالی روستای «منیدر» سبزوار در ریزش قنات مدفون شدند
دو روستایی اهل منیدر سبزوار در حادثه ریزش قنات مدفون شدند.

دو نفر از اهالی روستای «منیدر» سبزوار در ریزش قنات مدفون شدند

دو روستایی اهل منیدر سبزوار در حادثه ریزش قنات مدفون شدند.
دو نفر از اهالی روستای «منیدر» سبزوار در ریزش قنات مدفون شدند