ربات‌ها بازار کار آلمان را تهدید می‌کنند

ربات‌ها بازار کار آلمان را تهدید می‌کنند
تا سال ۲۰۲۲ بیش از سه میلیون فرصت شغلی در بازار کار آلمان به خاطر افزایش جایگاه ربات‌ها و آلگوریتیم‌های دیجیتال از دست می‌رود.

ربات‌ها بازار کار آلمان را تهدید می‌کنند

تا سال ۲۰۲۲ بیش از سه میلیون فرصت شغلی در بازار کار آلمان به خاطر افزایش جایگاه ربات‌ها و آلگوریتیم‌های دیجیتال از دست می‌رود.
ربات‌ها بازار کار آلمان را تهدید می‌کنند