ریزش معدن در نور مازندران/ یک کارگر جان باخت

ریزش معدن در نور مازندران/ یک کارگر جان باخت
روز گذشته در اثر ریزش معدن در نور مازندران، یک کارگر جان خود را از دست داد.

ریزش معدن در نور مازندران/ یک کارگر جان باخت

روز گذشته در اثر ریزش معدن در نور مازندران، یک کارگر جان خود را از دست داد.
ریزش معدن در نور مازندران/ یک کارگر جان باخت