سقوط کارگر ساختمانی روی میلگرد

سقوط کارگر ساختمانی روی میلگرد
کارگری هنگام کار در یک مجتمع تجاری در حال ساخت، از ارتفاع چهار متری به پایین سقوط کرد و روی میلگردهای فلزی ساختمان افتاد

سقوط کارگر ساختمانی روی میلگرد

کارگری هنگام کار در یک مجتمع تجاری در حال ساخت، از ارتفاع چهار متری به پایین سقوط کرد و روی میلگردهای فلزی ساختمان افتاد
سقوط کارگر ساختمانی روی میلگرد