سه جانبه‌‌گرایی به شدت مخدوش شده است

سه جانبه‌‌گرایی به شدت مخدوش شده است
کارگر نیوز: عضو کارگری شورای عالی کار می‌‌گوید: از شورای نگهبان درخواست داریم با مصوبه تبصره “ز “ ماده هفت لایحه بودجه سال ۹۷مخالفت کند؛ چرا که سه جانبه‌‌گرایی به شدت مخدوش شده است.

سه جانبه‌‌گرایی به شدت مخدوش شده است

کارگر نیوز: عضو کارگری شورای عالی کار می‌‌گوید: از شورای نگهبان درخواست داریم با مصوبه تبصره “ز “ ماده هفت لایحه بودجه سال ۹۷مخالفت کند؛ چرا که سه جانبه‌‌گرایی به شدت مخدوش شده است.
سه جانبه‌‌گرایی به شدت مخدوش شده است