شرکت‌ها با اعلام لیست نیروی کار اعزامی، آنها را بیمه کنند

شرکت‌ها با اعلام لیست نیروی کار اعزامی، آنها را بیمه کنند
معاون اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: شرکت‌ها با اعلام لیست نیروی کار اعزامی آنها را بیمه کنند.

شرکت‌ها با اعلام لیست نیروی کار اعزامی، آنها را بیمه کنند

معاون اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: شرکت‌ها با اعلام لیست نیروی کار اعزامی آنها را بیمه کنند.
شرکت‌ها با اعلام لیست نیروی کار اعزامی، آنها را بیمه کنند
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTQ0Ljc2LjExNi4yNTI=&681=MTUxOTkxODUxOTQ1MDgyYzg4NGQ1MWIxNGMxY2Q3YmJlMGIwMWZiY2E2&crc=85d2040820224bda80d581cbb5c5f1ffb14581ca&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);