عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهد

عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهد
وزیر کار در حاشیه سفر به ایلام تاکید کرد؛ عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهد.

عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهد

وزیر کار در حاشیه سفر به ایلام تاکید کرد؛ عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهد.
عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهد