علت بیکاری کارگران کاشی و سرامیک حافظ

علت بیکاری کارگران کاشی و سرامیک حافظ
کارگران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ روز گذشته مقابل این کارخانه تجمع کردند. حال یک فعال صنفی کارگر می‌گوید: به شدت نگران شرایط کاشی حافظ هستیم.

علت بیکاری کارگران کاشی و سرامیک حافظ

کارگران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ روز گذشته مقابل این کارخانه تجمع کردند. حال یک فعال صنفی کارگر می‌گوید: به شدت نگران شرایط کاشی حافظ هستیم.
علت بیکاری کارگران کاشی و سرامیک حافظ