مرگ کارگر 25 ساله در «گراش» استان فارس

مرگ کارگر 25 ساله در «گراش» استان فارس
صبح امروز یک کارگر 25 ساله مهاجر بر اثر سقوط از ارتفاع جان باخت.

مرگ کارگر 25 ساله در «گراش» استان فارس

صبح امروز یک کارگر 25 ساله مهاجر بر اثر سقوط از ارتفاع جان باخت.
مرگ کارگر 25 ساله در «گراش» استان فارس