مرگ ۵ کارگر کارخانه مقواسازی پاکدشت بر اثر گازگرفتگی

مرگ ۵ کارگر کارخانه مقواسازی پاکدشت بر اثر گازگرفتگی
۵ کارگر کارخانه مقواسازی در پاکدشت بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.

مرگ ۵ کارگر کارخانه مقواسازی پاکدشت بر اثر گازگرفتگی

۵ کارگر کارخانه مقواسازی در پاکدشت بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.
مرگ ۵ کارگر کارخانه مقواسازی پاکدشت بر اثر گازگرفتگی