مزایای اضافه‌کاری کارگران شهرداری صفادشت کامل پرداخت نمی‌شود

مزایای اضافه‌کاری کارگران شهرداری صفادشت کامل پرداخت نمی‌شود
کارگر ان شاغل در مجموعه شهرداری صفادشت و سازمان‌های وابسته به آن، از اجرا نشدن قانون کار درخصوص محاسبه مزایای اضافه‌کاری و شب‌کاری خود خبر می‌دهند.

مزایای اضافه‌کاری کارگران شهرداری صفادشت کامل پرداخت نمی‌شود

کارگر ان شاغل در مجموعه شهرداری صفادشت و سازمان‌های وابسته به آن، از اجرا نشدن قانون کار درخصوص محاسبه مزایای اضافه‌کاری و شب‌کاری خود خبر می‌دهند.
مزایای اضافه‌کاری کارگران شهرداری صفادشت کامل پرداخت نمی‌شود