مزد عادلانه از پیشنهادات من برای گفت‌وگوی اجتماعی است

مزد عادلانه از پیشنهادات من برای گفت‌وگوی اجتماعی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فقرزدایی، ایجاد اشتغال جدید و حفظ تعادل صندوق‌ها سه ماموریت من است.

مزد عادلانه از پیشنهادات من برای گفت‌وگوی اجتماعی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فقرزدایی، ایجاد اشتغال جدید و حفظ تعادل صندوق‌ها سه ماموریت من است.
مزد عادلانه از پیشنهادات من برای گفت‌وگوی اجتماعی است