مطالبات صنفی معلمان در بستر تغییرات اقتصادی/ بودجه‌ای که سال به سال آب می‌رود

مطالبات صنفی معلمان در بستر تغییرات اقتصادی/ بودجه‌ای که سال به سال آب می‌رود
اینکه ناکافی بودن بودجه‌های آموزشی در سالهای گذشته چه مشکلاتی را برای نیروی کار بخش آموزش به وجود آورده است و در این میان، رشد اجتماعی و فرهنگیِ کشور تا چه حد متضرر شده، دستمایه گفتگویی است با فعالان صنفی معلمان. آنها معتقدند تا زمانی که کمبود بودجه در بخش آموزش جبران نشود، مطالبات صنفی فرهنگیان برآورده نخواهد شد و از آموزش کیفی نیز خبری نخواهد بود.

مطالبات صنفی معلمان در بستر تغییرات اقتصادی/ بودجه‌ای که سال به سال آب می‌رود

اینکه ناکافی بودن بودجه‌های آموزشی در سالهای گذشته چه مشکلاتی را برای نیروی کار بخش آموزش به وجود آورده است و در این میان، رشد اجتماعی و فرهنگیِ کشور تا چه حد متضرر شده، دستمایه گفتگویی است با فعالان صنفی معلمان. آنها معتقدند تا زمانی که کمبود بودجه در بخش آموزش جبران نشود، مطالبات صنفی فرهنگیان برآورده نخواهد شد و از آموزش کیفی نیز خبری نخواهد بود.
مطالبات صنفی معلمان در بستر تغییرات اقتصادی/ بودجه‌ای که سال به سال آب می‌رود