میانگین افزایش حقوق معلمان بیش از ۱۲ درصد نیست

میانگین افزایش حقوق معلمان بیش از ۱۲ درصد نیست
شهرام جمالی ضمن تحلیل روند افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری گفت: میانگین افزایش حقوق معلمان رسمی بیشتر از ۱۲ درصد نیست.

میانگین افزایش حقوق معلمان بیش از ۱۲ درصد نیست

شهرام جمالی ضمن تحلیل روند افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری گفت: میانگین افزایش حقوق معلمان رسمی بیشتر از ۱۲ درصد نیست.
میانگین افزایش حقوق معلمان بیش از ۱۲ درصد نیست