می‌خواهند کارگران به نان شب محتاج باشند/ مسئولان در پی دامن زدن به فقر دستمزدی نباشند

می‌خواهند کارگران به نان شب محتاج باشند/ مسئولان در پی دامن زدن به فقر دستمزدی نباشند
نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور معتقد است؛ افرادی که به‌صورت کلی مخالف افزایش دستمزد و مخالف افزایش حدود ۲۰ درصدی آن بودند، در حقیقت با کارگران، پیشرفت صنعت و حمایت از کالای ایرانی که درنهایت کارگر خریدار آن است، مخالفند.

می‌خواهند کارگران به نان شب محتاج باشند/ مسئولان در پی دامن زدن به فقر دستمزدی نباشند

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور معتقد است؛ افرادی که به‌صورت کلی مخالف افزایش دستمزد و مخالف افزایش حدود ۲۰ درصدی آن بودند، در حقیقت با کارگران، پیشرفت صنعت و حمایت از کالای ایرانی که درنهایت کارگر خریدار آن است، مخالفند.
می‌خواهند کارگران به نان شب محتاج باشند/ مسئولان در پی دامن زدن به فقر دستمزدی نباشند