نحوه محاسبه پاداش سنوات کارکنان صنعت نفت ابلاغ شد

نحوه محاسبه پاداش سنوات کارکنان صنعت نفت ابلاغ شد
در روزهای گذشته، نحوه محاسبه پاداش سنوات کارکنان صنعت نفت که در سال جاری بازنشسته می شوند، ابلاغ شد.

نحوه محاسبه پاداش سنوات کارکنان صنعت نفت ابلاغ شد

در روزهای گذشته، نحوه محاسبه پاداش سنوات کارکنان صنعت نفت که در سال جاری بازنشسته می شوند، ابلاغ شد.
نحوه محاسبه پاداش سنوات کارکنان صنعت نفت ابلاغ شد