نقش کمرنگ تسهیلات در توسعه اقتصادی کشور

نقش کمرنگ تسهیلات در توسعه اقتصادی کشور
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نقش اعطای تسهیلات در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و رونق تولید کمرنگ بوده و این امر منجر به رکود اقتصادی در کشور است.

نقش کمرنگ تسهیلات در توسعه اقتصادی کشور

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نقش اعطای تسهیلات در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و رونق تولید کمرنگ بوده و این امر منجر به رکود اقتصادی در کشور است.
نقش کمرنگ تسهیلات در توسعه اقتصادی کشور

دانلود موزیک

قرآن