نمایندگان کارگران به وزارت کار فراخوانده شدند

نمایندگان کارگران به وزارت کار فراخوانده شدند
کارگر نیوز: امسال جلسات تعیین مزد به دلیل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان طولانی‌تر از سال‌های گذشته شده است.

نمایندگان کارگران به وزارت کار فراخوانده شدند

کارگر نیوز: امسال جلسات تعیین مزد به دلیل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان طولانی‌تر از سال‌های گذشته شده است.
نمایندگان کارگران به وزارت کار فراخوانده شدند