وضعیت جامعه کارگری لبنان مناسب نیست

وضعیت جامعه کارگری لبنان مناسب نیست
نماینده لبنان در فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اقدام آمریکا مبنی بر ممانعت از صدور روادید برای دبیرکل «دبلیو‌اف‌تی‌یو» انتقاد کرد.

وضعیت جامعه کارگری لبنان مناسب نیست

نماینده لبنان در فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اقدام آمریکا مبنی بر ممانعت از صدور روادید برای دبیرکل «دبلیو‌اف‌تی‌یو» انتقاد کرد.
وضعیت جامعه کارگری لبنان مناسب نیست