پاسخ مرکز آمار به یک ابهام؛ ۱ ساعت کار در هفته یعنی شغل؟

پاسخ مرکز آمار به یک ابهام؛ ۱ ساعت کار در هفته یعنی شغل؟
کارشناسان مرکز آمار ایران به این سوال و ابهام که “چطور کسی با ۱ ساعت کار در هفته شاغل محسوب می شود؟” پاسخ دادند.

پاسخ مرکز آمار به یک ابهام؛ ۱ ساعت کار در هفته یعنی شغل؟

کارشناسان مرکز آمار ایران به این سوال و ابهام که “چطور کسی با ۱ ساعت کار در هفته شاغل محسوب می شود؟” پاسخ دادند.
پاسخ مرکز آمار به یک ابهام؛ ۱ ساعت کار در هفته یعنی شغل؟