پشتیبانی از تولیدملی و کالای ایرانی حمایت از اشتغال ایرانی است

پشتیبانی از تولیدملی و کالای ایرانی حمایت از اشتغال ایرانی است
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره شعار سال جدید گفت:پشتیبانی از تولید ملی و کالای ایرانی به‌منزله حمایت از اشتغال، سرمایه، کار و کارگر ایرانی است.

پشتیبانی از تولیدملی و کالای ایرانی حمایت از اشتغال ایرانی است

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره شعار سال جدید گفت:پشتیبانی از تولید ملی و کالای ایرانی به‌منزله حمایت از اشتغال، سرمایه، کار و کارگر ایرانی است.
پشتیبانی از تولیدملی و کالای ایرانی حمایت از اشتغال ایرانی است