کارخانه ایران سیلندر با ۸۰ کارگر تعطیل شد

کارخانه ایران سیلندر با ۸۰ کارگر تعطیل شد
یک منبع خبری در کارخانه ایران سیلندر از تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری بیش از ۸۰ کارگر این کارخانه خبر داد.

کارخانه ایران سیلندر با ۸۰ کارگر تعطیل شد

یک منبع خبری در کارخانه ایران سیلندر از تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری بیش از ۸۰ کارگر این کارخانه خبر داد.
کارخانه ایران سیلندر با ۸۰ کارگر تعطیل شد