کارگران از روند کنونی افزایش مزد راضی‌نیستند

کارگران از روند کنونی افزایش مزد راضی‌نیستند
به عقیده آرش فرهادی (نماینده سابق کارگران کارخانه آبسال)، تازمانی که قیمت اقلام ضروری زندگی هرسال به صورت چراغ خاموش چند‌نوبت افزایش می‌یابد؛ روند کنونی افزایش دستمزدها ، پاسخگوی نیازهای زندگی خانواده‌های کارگری نیست.

کارگران از روند کنونی افزایش مزد راضی‌نیستند

به عقیده آرش فرهادی (نماینده سابق کارگران کارخانه آبسال)، تازمانی که قیمت اقلام ضروری زندگی هرسال به صورت چراغ خاموش چند‌نوبت افزایش می‌یابد؛ روند کنونی افزایش دستمزدها ، پاسخگوی نیازهای زندگی خانواده‌های کارگری نیست.
کارگران از روند کنونی افزایش مزد راضی‌نیستند