کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه امروز تجمع کردند

کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه امروز تجمع کردند
گروهی از کارگران بازنشسته مجتمع «نیشکر هفت تپه» امروز در محوطه این شرکت دست به اعتراض صنفی زدند.

کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه امروز تجمع کردند

گروهی از کارگران بازنشسته مجتمع «نیشکر هفت تپه» امروز در محوطه این شرکت دست به اعتراض صنفی زدند.
کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه امروز تجمع کردند