کارگران بنگلاش قربانی منفعت‌طلبی سرمایه‌داران شده‌اند/امنیت شغلی نداریم

کارگران بنگلاش قربانی منفعت‌طلبی سرمایه‌داران شده‌اند/امنیت شغلی نداریم
درآمد طبقه کارگر در بنگلادش بسیار پایین است و همین موضوع منجر به آن شده که در پارلمان قوانینی در راستای تامین حقوق کارگران در دست بررسی قرار بگیرد ولی اقدام‌هایی که تا کنون در این زمینه انجام شده، موفقیت‌آمیز نبوده است.

کارگران بنگلاش قربانی منفعت‌طلبی سرمایه‌داران شده‌اند/امنیت شغلی نداریم

درآمد طبقه کارگر در بنگلادش بسیار پایین است و همین موضوع منجر به آن شده که در پارلمان قوانینی در راستای تامین حقوق کارگران در دست بررسی قرار بگیرد ولی اقدام‌هایی که تا کنون در این زمینه انجام شده، موفقیت‌آمیز نبوده است.
کارگران بنگلاش قربانی منفعت‌طلبی سرمایه‌داران شده‌اند/امنیت شغلی نداریم