کارگر اخراجی شرکت بهشهر اقدام به خودکشی کرد

کارگر اخراجی شرکت بهشهر اقدام به خودکشی کرد
بامداد امروز یکی از کارگران سابق شرکت بهشهر سعی داشت با پایین انداختن خود از ارتفاع طبقه ششم به زندگی خود خاتمه دهد.

کارگر اخراجی شرکت بهشهر اقدام به خودکشی کرد

بامداد امروز یکی از کارگران سابق شرکت بهشهر سعی داشت با پایین انداختن خود از ارتفاع طبقه ششم به زندگی خود خاتمه دهد.
کارگر اخراجی شرکت بهشهر اقدام به خودکشی کرد