کلاه‌زردها ستاره‌دار می‌شوند

کلاه‌زردها ستاره‌دار می‌شوند
شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور از توافق جدید با وزارت نیرو خبر داد.

کلاه‌زردها ستاره‌دار می‌شوند

شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور از توافق جدید با وزارت نیرو خبر داد.
کلاه‌زردها ستاره‌دار می‌شوند