یک بدهکار، اداره برق مشهد را آتش زد

یک بدهکار، اداره برق مشهد را آتش زد
در پی تلاش یک بدهکار برای به آتش زدن اداره ناحیه ۲ برق مشهد، مدیر این اداره و یکی از کارکنان مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

یک بدهکار، اداره برق مشهد را آتش زد

در پی تلاش یک بدهکار برای به آتش زدن اداره ناحیه ۲ برق مشهد، مدیر این اداره و یکی از کارکنان مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
یک بدهکار، اداره برق مشهد را آتش زد