30 درصد آتش سوزی جنگل ها عمدی است

30 درصد آتش سوزی جنگل ها عمدی است
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: میزان حریق را که در سال 93، 6700 هکتار بوده در سال 94 به 3400 هکتار کاهش دهیم، یعنی حدود 50 درصد میزان آتش سوزی را کاهش دادیم.

30 درصد آتش سوزی جنگل ها عمدی است

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: میزان حریق را که در سال 93، 6700 هکتار بوده در سال 94 به 3400 هکتار کاهش دهیم، یعنی حدود 50 درصد میزان آتش سوزی را کاهش دادیم.
30 درصد آتش سوزی جنگل ها عمدی است

سایت خبری زندگی