۶٠درصد احکام مطالباتی کارفرمایان الکترونیکی ابلاغ می‌شود

۶٠درصد احکام مطالباتی کارفرمایان الکترونیکی ابلاغ می‌شودبه گفته مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی هم اکنون بیش از ۶٠ درصد احکام مطالباتی کارفرمایان در کشور بصورت غیر حضوری به آنان ابلاغ می‌شود. ۶٠درصد احکام مطالباتی کارفرمایان الکترونیکی ابلاغ می‌شود… Continue Reading