بهبود فضای کسب و کار در انتظار تصمیمات دولت

بهبود فضای کسب و کار در انتظار تصمیمات دولتفعال اقتصادی با ابراز امیدواری از بسته جدید ارزی دولت گفت:بهبود فضای کسب و کار منوط به سیاست های آتی دولت به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی است.با رونق تولید کسب و… Continue Reading