علت بیکاری کارگران کاشی و سرامیک حافظ

علت بیکاری کارگران کاشی و سرامیک حافظکارگران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ روز گذشته مقابل این کارخانه تجمع کردند. حال یک فعال صنفی کارگر می‌گوید: به شدت نگران شرایط کاشی حافظ هستیم. علت بیکاری کارگران کاشی و سرامیک حافظ کارگران… Continue Reading