هفت‌تپه از خوشحالی نیم‌بند کارگران تا تامینِ همه مطالبات

هفت‌تپه از خوشحالی نیم‌بند کارگران تا تامینِ همه مطالباتدر آخرین دور از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، توافقی میان کارگران و کارفرما به صورت شفاهی منعقد شد. حال با آمدن نماینده اداره کار و بررسی قراردادها، کارگران هفت‌تپه چشم به آینده… Continue Reading