چرا کارگران از داشتن حداقل معیشت زندگی بهرمنده نیسیتند؟

چرا کارگران از داشتن حداقل معیشت زندگی بهرمنده نیسیتند؟کارگر نیوز: با فرا رسیدن ماههای پایان سال 96 ،نگاه جامعه کارگران کشورمان و نمایندگان واقعی آنان از یک طرف معطوف به جلسات شورای عالی کار بوده تا بتواند خروجی پایانی این… Continue Reading

با داشتن این علائم از داشتن رابطه جنسی بپرهیزید

با داشتن این علائم از داشتن رابطه جنسی بپرهیزیداگر چنین علائمی در بدن خود احساس کردید بهتر است که یک هفته از داشتن رابطه جنسی بپرهیزید و غذاهای مفید و با کیفیت مصرف کنید. با داشتن این علائم از داشتن… Continue Reading