اقدامات دولت در ساماندهی دستمزدهای کلان

اقدامات دولت در ساماندهی دستمزدهای کلاندولت یازدهم اقدامات علمی برای ساماندهی حقوق های نامتعارف مدیران خود را آغاز کرده است که مهمترین آن دستور ویژه رئیس جمهوری به معاون اول برای شناسایی همه موارد تخلف، استرداد وجود و عزل مدیران… Continue Reading