جزئیات دستمزدکارگران مشاغل کشاورزی

جزئیات دستمزدکارگران مشاغل کشاورزیبر اساس نتایج یک گزارش رسمی کمترین دستمزد در بین مشاغل بخش کشاورزی به کشاورزان میوه چین با دستمزد ماهیانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۶۸۴ تومان اختصاص دارد. جزئیات دستمزدکارگران مشاغل کشاورزی بر اساس نتایج… Continue Reading