معادن زغالسنگ راور تعطیل شد

معادن زغالسنگ راور تعطیل شدمعادن زغالسنگ بخش کوهساران راور تا اطلاع ثانوی تعطیل شد. معادن زغالسنگ راور تعطیل شد معادن زغالسنگ بخش کوهساران راور تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.معادن زغالسنگ راور تعطیل شد