چرا شیرینی ها باعث درد دندان می شوند؟

چرا شیرینی ها باعث درد دندان می شوند؟باقی ماندن ذرات مواد غذایی قندی بر روی دندان ها می تواند باعث فعال شدن برخی میکروب های تخریب کنندهٔ مینای دندان شود. چرا شیرینی ها باعث درد دندان می شوند؟ باقی ماندن… Continue Reading