شکاف بین درآمد و هزینه ها، کارگران را فقیرتر کرد

شکاف بین درآمد و هزینه ها، کارگران را فقیرتر کرد فعال کارگری با اشاره به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگران تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد افزایش یافته است گفت: شکاف بزرگ بین دستمزد کارگران و هزینه هایشان باعث… Continue Reading