کارگران احساس می‌کنند برای غارت اموالشان توافقی صورت گرفته‌است

کارگران احساس می‌کنند برای غارت اموالشان توافقی صورت گرفته‌استحسین حبیبی با انتقاد از تلاش‌ها برای انتقال منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل گفت: هر کس قصد تعرض به منابع مالی کارگران داشته باشد، باید بداند این کار مصداق تعدی… Continue Reading