اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی فرانسه

اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی فرانسهاین سومین اعتصاب سراسری کارگران فرانسه در دوران صدارت ساکن فعلی کاخ الیزه است. اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی فرانسه این سومین اعتصاب سراسری کارگران فرانسه در دوران صدارت ساکن فعلی کاخ الیزه است.اعتصاب کارگران… Continue Reading

ایران و فرانسه در بخش ریلی، هوایی و بنادر همكاری می كنند/امضای 2موافقتنامه

ایران و فرانسه در بخش ریلی، هوایی و بنادر همكاری می كنند/امضای 2موافقتنامهوزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه مذاكرات زیادی با نظارت دولت های فرانسه و ایران بین دو شركت ایرباس و ایران ایر انجام شده و در روزهای… Continue Reading