ایجاد اشتغال مهمترین ماموریت کمیته امداد است

ایجاد اشتغال مهمترین ماموریت کمیته امداد استپرویز فتاح معتقد است؛ وظیفه اصلی کمیته امداد توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای شهروندانی است که تحت پوشش این نهاد قرار دارند. ایجاد اشتغال مهمترین ماموریت کمیته امداد است پرویز فتاح معتقد است؛ وظیفه… Continue Reading