مهارت آموزی حلقه مفقوده حل مسئله اشتغال در کشور

مهارت آموزی حلقه مفقوده حل مسئله اشتغال در کشوررئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: مهارت آموزی حلقه مفقوده حل مسئله اشتغال است که به طور ویژه باید به آن توجه شود. مهارت آموزی حلقه مفقوده حل مسئله اشتغال در کشور رئیس… Continue Reading