دولت روسیه متهم به نقض حقوق کارگران مهاجر شد

دولت روسیه متهم به نقض حقوق کارگران مهاجر شدگزارش نهاد حقوق بشری human rights watch حاکی از آن است که کارگران مهاجری که در روند ساخت ورزشگاه‌ها و بناهای تفریحی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در روسیه مشارکت داشته‌اند، معوقات مزدی… Continue Reading