سیخ نانوایی، کارگر رشتی را راهی بیمارستان کرد

سیخ نانوایی، کارگر رشتی را راهی بیمارستان کردروز گذشته، فرو رفتن سیخ نانوایی در سر یک کارگر جوان در رشت، به مصدومیت وی انجامید. سیخ نانوایی، کارگر رشتی را راهی بیمارستان کرد روز گذشته، فرو رفتن سیخ نانوایی در سر… Continue Reading