علیرغم انجام تشریفات قانونی، کارگران بازداشتی هفت تپه آزاد نشدند

علیرغم انجام تشریفات قانونی، کارگران بازداشتی هفت تپه آزاد نشدندفرزانه زیلابی از عدم موافقت دادگاه با آزادی کارگران بازداشتی هفت تپه خبر داد. علیرغم انجام تشریفات قانونی، کارگران بازداشتی هفت تپه آزاد نشدند فرزانه زیلابی از عدم موافقت دادگاه با… Continue Reading

سه استقلالی در میکسدزون دیده نشدند

سه استقلالی در میکسدزون دیده نشدندهمه استقلالی ها به جز سه نفر از میکسدزون عبور کردند، بدون آنکه مصاحبه کنند. سه استقلالی در میکسدزون دیده نشدند همه استقلالی ها به جز سه نفر از میکسدزون عبور کردند، بدون آنکه مصاحبه… Continue Reading