بازرسان اداره راهی کارخانه چسب هل شدند

بازرسان اداره راهی کارخانه چسب هل شدنداداره کار استان آذریابجان شرقی از اعزام بازرس به کارخانه چسب هل برای رسیدگی به وضعیت کارگران این واحد صنعتی خبر داد. بازرسان اداره راهی کارخانه چسب هل شدند اداره کار استان آذریابجان شرقی… Continue Reading