پشتیبانی از تولیدملی و کالای ایرانی حمایت از اشتغال ایرانی است

پشتیبانی از تولیدملی و کالای ایرانی حمایت از اشتغال ایرانی استوزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره شعار سال جدید گفت:پشتیبانی از تولید ملی و کالای ایرانی به‌منزله حمایت از اشتغال، سرمایه، کار و کارگر ایرانی است. پشتیبانی از تولیدملی و… Continue Reading